ترجمه فارسی نهج البلاغه در بيان عظمت پروردگار
خداشناسي
فرمان خدا قضاي حتمي و حکمت، و خشنودي او مايه امنيت و رحمت است، از روي علم، حکم مي‏کند و با حلم و بردباري مي‏بخشايد. خدايا! سپاس تو راست بر آنچه مي‏گيري، و عطا مي‏فرمايي، و شفا مي‏دهي يا مبتلا مي‏سازي، سپاس که تو را رضايت بخش‏ترين، محبوبترين، و ممتازترين باشد، سپاسي که آفريدگانت را سرشار سازد، و تا آنجا که تو بخواهي تداوم يابد، سپاسي که از تو پوشيده نباشد، و از رسيدن به پيشگاهت باز نماند، سپاسي که شمارش آن پايان نپذيرد، و تداوم آن از بين نرود. خدايا! حقيقت بزرگي تو را نمي‏دانيم، جز آنکه مي‏دانيم تو زنده‏اي و احتياج به غير نداري، خواب سنگين يا سبک تو را نمي‏ربايد، هيچ انديشه‏اي به تو نرسد و هيچ ديده‏اي تو را ننگرد، اما ديده‏ها را تو مي‏نگري، و اعمال انسانها را شماره فرمايي، و قدمها و موي پيشانيها (زمام امور همه) به دست تو است، خدايا آنچه را که از آفرينش تو مي‏نگريم، و از قدرت تو به شگفت مي‏آييم و بدان بزرگي قدرت تو را مي‏ستاييم، بسي ناچيزتر است در برابر آنچه که از ما پنهان، و چشمهاي ما از ديدن آنها ناتوان، و عقلهاي ما از درک آنها عاجز است، و پرده‏هاي غيب ميان ما و آنها گسترده مي‏باشد.
راههاي خداشناسي
پس آن کس که دل را از همه چيز تهي سازد، و فکرش را بکار گيرد، تا بداند که: چگونه عرش قدرت خود را برقرار ساخته‏اي؟ و پديده را چگونه آفريده‏اي؟ و چگونه آسمانها و کرات فضايي را در هوا آويخته‏اي؟ و زمين را چگونه بر روي امواج آب گسترده‏اي؟ نگاهش حسرت زده، و عقلش مات و سرگردان، و شنواييش آشفته، و انديشه‏اش حيران مي‏ماند.
وصف اميدواري به خدا
به گمان خود ادعا دارد که به خدا اميدوار است، به خداي بزرگ سوگند که دروغ مي‏گويد، چه مي‏شود او را که اميدواري در کردارش پيدا نيست؟ پس هرکس به خدا اميدوار باشد بايد، اميد او در کردارش آشکار شود، هر اميدواري جز اميد به خداي تعالي ناخالص است، و هر ترسي جز ترس از خدا نادرست است. گروهي در کارهاي بزرگ به خدا اميد بسته و در کارهاي کوچک به بندگان خدا روي مي‏آورند، پس حق بنده را ادا مي‏کند و حق خدا را بر زمين مي‏گذارد، چرا در حق خداي متعال کوتاهي مي‏شود؟ و کمتر از حق بندگان رعايت مي‏گردد؟ آيا مي‏ترسي در اميدي که به خدا داري دروغگو باشي؟ يا او را درخور اميد بستن نمي‏پنداري؟ اميدوار دروغين اگر از بنده خدا ترسناک باشد، حق او را چنان رعايت کند که حق پروردگار خود را آنگونه رعايت نمي‏کند، پس ترس خود را از بندگان آماده، و ترس از خداوند را وعده‏اي انجام‏نشدني مي‏شمارد، و اينگونه است کسي که دنيا در ديده‏اش بزرگ جلوه کند، و ارزش و اعتبار دنيا در دلش فراوان گردد، که دنيا را بر خدا مقدم شمارد، و جز دنيا به چيز ديگري نپردازد و بنده دنيا گردد. براي تو کافي است که راه و رسم زندگي پيامبر اسلام (ص) را اطاعت نمايي، تا راهنماي خوبي براي تو در شناخت بديها و عيبهاي دنيا و رسواييها و زشتي آن باشد، چه اينکه دنيا از هر سو بر پيامبر (ص) باز داشته و براي غير او گسترانده شد، از پستان دنيا شير نخورد، و از زيورهاي آن فاصله گرفت. اگر مي‏خواهي دومي را، موسي (ع) و زندگي او را تعريف کنم، آنجا که مي‏گويد (پروردگار، هر چه به من از نيکي عطا کني نيازمندم) به خدا سوگند! موسي (ع) جز قرص ناني که گرسنگي را برطرف سازد چيز ديگري نخواست، زيرا موسي (ع) از سبزيجات زمين مي‏خورد، تا آنجا که بر اثر لاغري و آب شدن گوشت بدن، سبزي گياه از پشت پرده شکم او آشکاربود. و اگر مي‏خواهي سومي را، حضرت داوود (ع) صاحب ني‏هاي نوازنده، و خواننده بهشتيان را الگوي خويش سازي، که با هنر دستان خود از ليف خرما زنبيل مي‏بافت، و از همنشينان خود مي‏پرسيد چه کسي از شما اين زنبيل را مي‏فروشد؟ و با بهاي آن به خوردن نان جوي قناعت مي‏کرد. و اگر خواهي از عيسي بن مريم (ع) بگويم، که سنگ را بالش خود قرار مي‏داد، لباس پشمي خشن به تن مي‏کرد، و نان خشک مي‏خورد، نان خورش او گرسنگي، و چراغش در شب ماه، و پناهگاه زمستان او شرق و غرب زمين بود، ميوه و گل او سبزيجاتي بود که زمين براي چهارپايان مي‏روياند، زني نداشت که او را فريفته خود سازد، فرزندي نداشت تا او را غمگين سازد، مالي نداشت تا او را سرگرم کند، و آز و طمعي نداشت تا او را خوار و ذليل نمايد، مرکب سواري او دو پايش، و خدمتگزار وي، دستهايش بود.
راه و رسم زندگي پيامبر اسلام (ص)
پس به پيامبر پاکيزه و پاکت اقتدا کن، که راه و رسم او الگويي است براي الگوطلبان، و مايه فخر و بزرگي است براي کسي که خواهان بزرگواري باشد، و محبوبترين بنده نزد خدا کسي است که از پيامبرش پيروي کند، و گام بر جايگاه قدم او نهد، پيامبر (ص) از دنيا چندان نخورد که دهان را پر کند، و به دنيا با گوشه چشم نگريست، دو پهلويش از تمام مردم فرو رفته‏تر، و شکمش از همه خاليتر بود، دنيا را به او نشان دادند اما نپذيرفت، و چون دانست خدا چيزي را دشمن مي‏دارد آن را دشمن داشت، و چيزي را که خدا خوار شمرده، آن را خوار انگاشت، و چيزي را که خدا کوچک شمرده کوچک و ناچيز مي‏دانست. اگر در ما نباشد جز آنکه آنچه خدا و پيامبرش دشمن مي‏دارند، دوست بداريم، يا آنچه را خدا و پيامبرش کوچک شمارند، بزرگ بداريم، براي نشان دادن دشمني ما با خدا، و سرپيچي از فرمانهاي او کافي بود. و همانا پيامبر (که درود خدا بر او باد) بر روي زمين مي‏نشست و غذا مي‏خورد، و چون برده ساده مي‏نشست، و با دست خود کفش خود را وصله مي‏زد، و جامه خود را با دست خود مي‏دوخت، و بر الاغ برهنه مي‏نشست، و ديگري را پشت سر خويش سوار مي‏کرد، پرده‏اي بر در خانه او آويخته بود که نقش و تصويرها در آن بود، به يکي از همسرانش فرمود، اين پرده را از برابر چشمان من دور کن که هرگاه نگاهم به آن مي‏افتد به ياد دنيا و زينتهاي آن مي‏افتم، پيامبر (ص) با دل از دنيا روي گرداند، و يادش را از جان خود ريشه کن نمود، و همواره دوست مي‏داشت تا جاذبه‏هاي دنيا از ديدگانش پنهان ماند، و از آن لباس زيبايي تهيه نکند و آن را قرارگاه دائمي خود نداند، و اميد ماندن در دنيا نداشته باشد، پس ياد دنيا را از جان خويش بيرون کرد، و دل از دنيا برکند، و چشم از دنيا پوشاند، و چنين است کسي که چيزي را دشمن دارد، خوش ندارد به آن بنگرد، يا نام آن نزد او بر زبان آورده شود. در زندگاني رسول خدا (ص) براي تو نشانه‏هايي است که تو را به زشتيها و عيبهاي دنيا راهنمايي کند، زيرا پيامبر (ص) با نزديکان خود گرسنه به سر مي‏برد، و با آنکه مقام و منزلت بزرگي داشت، زينتهاي دنيا از ديده او دور ماند، پس تفکر کننده‏اي بايد با عقل خويش به درستي انديشه کند که: آيا خدا محمد (ص) را به داشتن اين صفتها اکرام فرمود يا او را خوار نمود؟ اگر بگويد: خوار نمود، دروغ گفته و بهتاني بزرگ زده است، و اگر بگويد: او را اکرام نمود. پس بداند. خدا کسي را خوار شمرد که دنيا را براي او گستراند و از نزديکترين مردم به خودش دور نگهداشت. پس پيروي‏کننده بايد از پيامبر (ص) پيروي کند، و به دنبال او راه رود، و قدم بر جاي قدم او بگذارد، وگرنه از هلاکت ايمن نمي‏باشد، که همانا خداوند، محمد (ص) را نشانه قيامت، و مژده‏دهنده بهشت، و ترساننده از کيفر جهنم قرار داد، او با شکمي گرسنه از دنيا رفت و با سلامت جسم و جان وارد آخرت شد، سنگي بر سنگي نگذاشت تا جهان را ترک گفت، و دعوت پروردگارش را پذيرفت وه! چه بزرگ است منتي که خدا با بعثت پيامبر (ص) بر ما نهاده، و چنين نعمت بزرگي به ما عطا فرمود، رهبر پيشتازي که بايد او را پيروي کنيم و پيشوايي که بايد راه او را تداوم بخشيم. بخدا سوگند! آنقدر اين پيراهن پشمين را وصله زدم که از پينه‏کننده آن شرمسارم، يکي به من گفت: آيا آن را دور نمي‏افکني؟ گفتم: از من دور شو، صبحگاهان رهروان شب ستايش مي‏شوند. متن عربی نهج البلاغه

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nanokids |


سرگیجه دوران بارداری

 

 

بسیاری از زنان در دوران بارداری احساس سرگیجه می کنند،این احساس به علت تغییرات هورمونی است که منجر به افزایش جریان خون جنین می‌شود اما ممکن است باعث آزار مادر شود.


انجمن بارداری امریکا توصیه های زیر را برای رهایی از سرگیجه دوران بارداری ارائه کرده است:

 


*
از ایستادن برای مدت طولانی خوددرای کنید،اگر مجبور هستید بایستید برای کمک به برقراری جریان خون هر از چند گاهی پاهایتان را تکان دهید.

 


* برای بلند شدن به آرامی از جای خود برخیزید.

 

* بدنتان را خنک نگاه دارید و از حمام های گرم بپرهیزید.

 


*
سعی کنید مدت طولانی را گرسنه نمانید.

 


*
لباس های آزاد و راحت بپوشید و از پوشیدن لباس های تنگ که جریان خون را کاهش می‌دهند خوددرای کنید.

 


*
در مورد سایر موارد موثر بر ایجاد و تشدید سرگیجه با پزشکتان مشورت کنید؛ خوابیدن به پشت به علت تحت فشار قرار دادن رگها می‌تواند در بعضی از زنان موجب ایجاد سرگیجه شود.
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nanokids |

 

 

به نمونه های این پیراهنهای زنانه زیبا و ساده که برای مهمانی نیمه رسمی بسیار مناسب هستند توجه فرمایید.

 

 

پیراهن

 

 

 

پیراهن

 

 

 

پیراهن

 

 

 

پیراهن

 

 

 

پیراهن

 

 

 

پیراهن

 

 

 

پیراهن

 

 

 

پیراهن

 

 

 

پیراهن

 

 

 

پیراهن

 

 

 

پیراهن

 

 

 

پیراهن

 

 

 

پیراهن

 

 

 

پیراهن

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nanokids |

 

ماه تولد

فال روزانه - یکشنبه 13 آذر 1390

بز

فال روز متولدین فروردين: امروز شما بى‌نهايت خوش بين هستيد و حتى براى يك لحظه مى‌توانيد به خودتان بقبولانيد كه همه چيز عالى است. اما شما مسائل و مشكلات حل نشده‌اى هم داريد كه مربوط به گذشته‌تان هستند. به جاى اينكه وانمود كنيد كه هميشه در زمان حال زندگي مى‌كنيد با صحبت كردن در مورد موضوعاتى كه شما را به دردسر انداخته‌اند آسيب پذيرى خود را نشان دهيد. شما از نتايج اين گفتگوها شگفت زده خواهيد شد.

گاو

فال روز متولدین ارديبشهت: امروز شما خيلى پرمشغله هستيد و زياد از اين موضوع راضى نيستيد، اما اطرافيانتان هم فعاليتهاى شما را محدود كرده‌اند و به شما فرصت زياد كار كردن را نمى‌دهند. فراموش نكنيد كه نگرش‌هاى شما به اندازه چيزهاى ديگر مى‌توانند در خوشبختى شما تأثير داشته باشند. اگر شما شكايت كرده و غر بزنيد مطمئناً روز خوبى نخواهيد داشت. اما اگر انرژى‌هاى مثبت را جذب كنيد و آن را به دوستانتان هم انتقال بدهيد روزى بسيار خوب و عالى خواهيد داشت.

ارديبهشت دوقلوها

فال روز متولدین خرداد: اگر حوادث غير منتظره اى در محل كارتان روى داده و تقاضاهاى زيادى از شما مى شود واقعاً مهم نيست كه شما چه احساسى داريد. هنوز هم لازم است شما رقابت و عملكرد خود را به خوبى نشان بدهيد. اما شما نمى‌توانيد حدس بزنيد كه تمام كردن كارهايتان چقدر طول خواهد كشيد، بنابراين بهتر است كه هرچه زودتر كارتان را شروع كنيد. اگر شما بيشتر از حد لازم صبر كنيد، نمى‌توانيد از استعدادهاى خارق العاده‌تان به نحو مطلوب استفاده كنيد.

خرداد خرچنگ

فال روز متولدین تير: امروز كه ماه در نشانه شما قرار گرفته است شما نسبت به هميشه سرحال‌تر هستيد، اما زياد مشتاق نيستيد كه ديگران بفهمند كه چه احساسي داريد. اما اين موضوع مي‌تواند يك گسستگى بين تفكرات منطقي و احساسات قلبى شما ايجاد كند. سعى نكنيد كه ديگران را هم درگير اين كشكمش‌هاي درونى خودتان بكنيد، براي اينكه آنها نمى‌توانند هيچ كمكى بهتان بكنند. حتي اگر شما تصميم گرفته ايد كه احساساتتان به صورت محرمانه و خصوصى باقى بمانند، ولي بايد بيشتر بهشان توجه كنيد.

تير شير

فال روز متولدین مرداد: گاهى اوقات وقتى كه شما در كارى موفق مى شويد برايتان سخت است كه خودتان را كنترل كرده و احساساتتان را ابراز نكنيد، با وجود اين زمانى كه شما از نظر احساسى ضربه مى‌خوريد توانايى انجام اين كار را داريد. به ياد داشته باشيد حالا كه احساسات شما شكننده و  حساس هستند، اگر ابراز بشوند نمى‌توانند به اين شكلى كه در حال حاضر هستند مدت زيادى دوام بياورند. در مورد خودتان با ديد منفى قضاوت نكنيد؛ شما خودتان مى دانيد كه چه موقع احساسات خود را ابراز كنيد.

مرداد

فال روز متولدین شهريور: امروز هيچ حرف ناگفته‌اى باقي نمانده است، اما شما باز هم نمى‌دانيد كه چگونه در مورد تجربيات خود صحبت كنيد. به جاى اينكه سعى كنيد جملاتى مناسب براي تعريف كردن روياها و تخليات خود پيدا كنيد، در مورد آنها با كسى صحبت نكنيد، چون اكنون از اين كار هيچ نفعي عايد شما نمى‌شود. شما بعدها براى تجزيه و تحليل كردن و بحث كردن در مورد آنها وقت كافى خواهيد داشت.

شهريور

ترازو

فال روز متولدین مهر: زمانى كه شما نياز به حمايت عاطفى داريد، برايتان خيلى سخت است كه از يك دوست تقاضاى كمك كنيد. درحالي‌كه ونوس سياره بخت شما ازتان مى خواهد در مورد عواطف و كمكهايتان به ديگران صحبت كنيد، اورانوس به شما مى گويد كه بايد از شرايطى كه در آن قرار گرفته‌ايد فرار كنيد. شايد فرار كردن ايده خوبى به نظر برسد، اما هر وقت كه لازم باشد، شما دوست داريد همچنان پافشارى كرده و به ديگران كمك كنيد.

مهر عقرب

فال روز متولدین آبان: احساسات شما نسبت به هميشه ژرف‌تر شده‌اند، اما در حال حاضر شما الزاماً دوست نداريد كه آنها را با كس ديگرى مطرح كنيد. متأسفانه شما در شرايطى قرار خواهيد گرفت كه نگه داشتن آنها پيش خود به صورت يك راز برايتان مشكل مى‌شود. حتي اگر شما دوست نداشته باشيد كسى خلوتتان را به هم بزند ولى اين اتفاق مي‌تواند آزمون جالبى براپ شما باشد تا بتوانيد به كسانى كه دوستشان داريد چيزى ياد بدهيد.

آبان

کماندار

فال روز متولدین آذر: زمانى كه به نظر مي رسد شما روز خيلى خوبى را آغاز كرده‌ايد، موردى پيدا مي شود كه از شما را از درون عذاب مى‌دهد و جلوى خوشحالپ شما را مي‌گيرد. وقتى كه يك موضوع احساسى لاينحل ظاهر مى‌شود شما نمی‌دانيد چگونه با آن برخورد كرده و چگونه آن را حل كنيد. به جاى تغيير دادن شرايط اخير، اكنون سخت تر كار كردن مفيد واقع خواهد شد. لازم نيست كه به افراد ديگر وابسته باشيد تا شما را خوشحال كنند. فقط بايد ديد خود را تغيير بدهيد.

آذر بز

فال روز متولدین دى: اعتماد كردن به احساسات دروني تان كار خيلى خوبى است، ولي وقتي كه يك نفر دچار دردسر مى‌شود، اين اعتماد مى‌تواند كمي گمراه كننده باشد. شما مى‌خواهيد به آن شخص نشان بدهيد كه واقعاً نگران او هستيد، اما ترديد داريد. ترديد شما به خاطر اين است كه اگر يك بار احساسات خود را نشان بدهيد، از اين به بعد ديگران توقعات خيلي زيادی از شما خواهند داشت. ولى بايد ريسك كرده و اين كار را بكنيد. درستكار بودن نسبت به فريب دادن ديگران نتايج خيلي بهترى برايتان به ارمغان مى آورد.

دي آبگير

فال روز متولدین بهمن: در حال حاضر حتى مواقعي كه شما در محل كار هستيد، زندگى شما در روابطتان خلاصه شده است. همكارانتان در سر كار در مورد كارهايى كه انجام داده‌اند سر و صداى زيادى به راه مي‌اندازند، اما شما زياد تحت تأثير قرار نمى‌گيريد. متأسفانه شما اصلاً نبايد آنها را نقد كنيد و هيچ قضاوت منفى اى داشته باشيد، براى اينكه اگر امروز نقطه نظرهاى انتقادانه خود را ابراز كنيد مؤثر واقع نخواهند شد. تا آخر اين هفته از انجام اين كار صرف نظر كنيد و نظرات خود را ابراز نكنيد.

بهمن

دو ماهي که خلاف جهت هم شناميکنند

فال روز متولدین اسفند: شما امروز با ديگران به مهربانى رفتار مى‌كنيد، ولى دوست نداريد احساسات خود را نشان دهيد. نگرانى شما به خاطر  واكنشهاى ديگران نيست، نگرانى‌تان به خاطر اين است كه زمانى كه نمى‌توانيد عملكرهاى خود را كنترل كنيد احساس ناراحتى مى‌كنيد. پس الان بهتر است كه از اين كار صرف نظر كنيد. خوشبختانه شما مى‌توانيد توانايى‌هايى كه در موردش صحبت نمى‌كنيد را در كارتان نشان دهيد و اين موضوع تحسين همگان را برخواهد انگيخت.

اسفند

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nanokids |

 

 

چين به دنبال ميزباني جام ‌جهاني 2026 فوتبال

 

چين به دنبال ميزباني جام ‌جهاني 2026 فوتبال

چين قصد دارد، نامزد ميزباني جام ‌جهاني 2026 شود.

فدراسيون فوتبال چين اعلام کرده که اين کشور قصد دارد ميزباني جام‌جهاني 2026 را بگيرد اما اين اظهارنظر به معناي قطعي بودن تصميم مقامات چيني نيست.

رييس فدراسيون فوتبال چين در اين باره گفت: در حال مطالعه اين موضوع هستيم که چنين درخواستي را مطرح کنيم. البته اين موضوع به تاييد وزارت ورزشي هم نياز دارد.

"وي" که براي تماشاي جام‌جهاني 2010 به آفريقاي جنوبي هم سفر کرده بود، گفت: به شخصه فکر مي‌کنم هيچ دليلي وجود ندارد که ما ميزبان نشويم و حالا بهترين زمان است. اگر موفق به گرفتن ميزباني جا م‌جهاني 2026 شويم، اعتقاد دارم تغييرات زيادي در فوتبال چين رخ مي‌دهد.

چين به جزء جام ‌جهاني 2002 در هيچ جام جهاني ديگري شرکت نکرده است.

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nanokids |

 

 

پیتون بعد از خوردن تمساح ترکید

 

یک مار پیتون بزرگ بعد از خوردن تمساح در ایالت فلوریدای آمریکا ترکید.ا

 

ین حادثه در مرداب یکی از مناطق حمایت شده ایالت فلوریدای آمریکا رخ داد.


مسئول منطقه حمایت شده در این باره گفت: در این حادثه یک مار ۴ متری به تمساح حمله کرد و آن را خورد. اندازه این تمساح کمتر از ۲ متر بود، اما قدرت عضلاتش باعث شد بدن پیتون پاره شده و بترکد.


پروفسور فرانک ازوتی از دانشگاه فلوریدا در این باره گفت: دیدن چنین درگیری های مرگباری بسیار نادر است.


احتمالاً تمساح با پنچه های تیزش معده پیتون را پاره کرده که این مسئله باعث ترکیدن بدن پیتون و مرگ هر دو حیوان شده است.


الرای/ ۶ جولای ... / خبر آنلاین

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nanokids |

 

تاوان عقب افتادن ازغناراباحذف شدن داديم

 

/همگام با جام‌جهاني2010-آفريقاي‌جنوبي/

برادلي: تاوان عقب افتادن از غنا را با حذف شدن داديم

سرمربي تيم ملي فوتبال آمريكا گفت: تاوان عقب افتادگي و اشتباه خود را مقابل غنا با حذف داديم.

به نقل از رويترز، باب برادلي اظهار داشت: در بازي با غنا تاوان عقب افتادگي خود را داديم. اتفاقي كه براي‌مان سخت بود و براي جبرانش خيلي تلاش كرديم.
وي افزود: وقتي در ابتداي وقت اضافي يكبار ديگر از حريف عقب افتاديم، از لحاظ فيزيكي در شرايطي كه بايد باشيم، نبوديم. چون در 90 دقيقه اول براي جبران نتيجه بسيار انرژي صرف كرديم.

برادلي ادامه داد: ‌از كسي نبايد انتقاد كرد. بايد خود را مواخذه كنيم كه اغلب براي خودمان دردسر ايجاد كرديم و تاوان اشتباه خود را با اين نتيجه داديم.
تيم ملي آمريكا شب گذشته در وقت قانوني برابر غنا به تساوي يك بر يك رسيد؛ اما در وقت اضافي يك گل ديگر دريافت كرد تا در مجموع 2 بر يك بازنده شود.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nanokids |

 

فستیوال مجسمه سازی باماسه درآلمان

 

هشتمین دوره بین المللی فستیوال مجسمه سازی با ماسه هم اکنون در شهر برلین آلمان برگزار می شود و بیش از ۲۰ مجسمه ساز از قسمت های مختلف جهان در این فعالیت ها حضور یافتند.

 

فعالیت های این فستیوال ششم ماه ژوئن جاری آغاز شده و تا ۲۹ اوت آینده ادامه دارد.

 

این فستیوال یکی از بزرگترین مسابقات در میان مجسمه سازان به شمار می رود و برگزار کنندگان آن کارگاه های کار مجانی برای افراد مبتدی برپا می کنند.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nanokids |

 

 

 

"خداحافظی نکردی با نجمه، سورچی" به تئاتر شهر می‌رود -نمایش "خداحافظی نکردی با نجمه، سورچی" نوشته وکارگردانی حمیدرضا آذرنگ از ۱۹ خردادماه در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.حمیدرضا آذرنگ نویسنده و کارگردان نمایش "خداحافظی نکردی با نجمه، سورچی" درباره اجرای نمایش به خبرنگار مهر گفت: این نمایش داستان تقابل دو نوع نگرش به اعتقادات است. در حال حاضر تمرینات نهایی نمایش را سپری می‌کنیم و به احتمال زیاد از چهارشنبه ۱۹ خردادماه نمایش "خداحافظی نکردی با نجمه، سورچی" را در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌بریم.وی درباره عوامل نمایش افزود: شهرام حقیقت‌دوست، علی سرابی، رویا میرعلمی و آذر خوارزمی بازیگران این اثر نمایشی هستند. نورالدین حیدری‌ماهر دستیار کارگردان، منوچهر شجاع طراح صحنه، سهیلا صالحی طراح لباس، صابر جعفری آهنگساز و مهدی بوسلیک مدیر صحنه نمایش "خداحافظی نکردی با نجمه، سورچی" هستند."خنکای ختم خاطره"، "خیال روی خطوط موازی" و "مادر مانده" از جمله نمایشنامه‌هایی هستند که توسط حمیدرضا آذرنگ نوشته شده‌اند. آذرنگ برای بازی در نمایش "خنکای ختم خاطره" هم جزو بازیگران برگزیده جشن انجمن بازیگران خانه تئاتر شد و "خنکای ختم خاطره" به عنوان اثر برگزیده جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر معرفی شد..../ خبرگزارى مهر

 

 


 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nanokids |

 

 

حموس ، غذاى لبنانى

 

 

اين غذا بسيار ساده تهيه مى شود و به عنوان يك غذاى انگشتى براى كودك نوپاى شما گزينه مناسبى است .

 

 

مواد لازم : برای 6 نفر

 

 

نخود
500 گرم
روغن كنجد
1 لیوان
سیر
1 بوته
نمک
به مقدار لازم
لیمو ترش 2 عدد
زیتون سیاه مقداری پاپریكا(یا فلفل قرمز كوبیده) 2/1 قاشق سوپخوری


طرز تهیه:

 

 

نخود را چند ساعت قبل خیس كرده،پوست می‌گیریم اگر فرصت نبود،ابتدا نخود را پخته،بعد پوست آنرا می‌گیریم. نخود پوست گرفته را با مقداری آب و یك بوته سیر پوست كنده و نصف قاشق نمك كاملا می‌پزیم و بلافاصله از چرخ مخصوص پوره رد می‌كنیم. نخود باید طوری پخته باشد كه پس از چرخ كردن، هیچ زبری نداشته باشد. روغن كنجد را كم كم داخل پوره نخود می‌ریزیم و به هم می‌زنیم تا روغن كاملا جذب نخود شود. آب یك عدد لیمو را می‌گیریم و با پوره مخلوط می‌كنیم. مخلوط را می‌چشیم و نمك آن را اندازه می‌كنیم. حموس بدست آمده را در یك ظرف گود بلورین می‌ریزیم، رویش را با پشت قاشق صاف می‌كنیم و فلفل قرمز را روی آن می‌پاشیم. یك دانه لیموی دیگر را حلقه حلقه می‌بریم. با این حلقه ها و مقداری زیتون سیاه روی حموس را تزئین می‌كنیم. بقیه زیتونها را در ظرف جداگانه ای می‌ریزیم و سر میز می‌بریم.

 

در صورتى كه به كودك مى دهيد از ريختن فلفل قرمز خوددارى كنيدو هر كس به دلخواه فلفل استفاده كند.

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nanokids |
رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
نحوه کاشت ابرو و مزایای آن
انجام پایان نامه مدیریت
فروشگاه اسباب بازی بازیجو

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.